Overlijden en erfbelasting, dat ligt dicht bij elkaar. Als iemand komt te overlijden en er een erfenis te verdelen is, krijgen de erfgenamen te maken met erfbelasting. Op deze pagina leggen we uit hoe het werkt met de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering en de erfbelasting.

Bent u benieuwd wat de door u gewenste uitbetaling bij overlijden zou kosten? Bereken en vergelijk de premies van heel veel overlijdensrisicoverzekeringen direct online!

Heffing erfbelasting

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat u erft als iemand komt te overlijden. Voor erfenis wordt ook wel het woord 'nalatenschap' gebruikt. De totale nalatenschap is het vermogen van de overledene: de bezittingen min de schulden. Of u erfbelasting moet betalen en hoeveel, hangt af van uw relatie tot degene die overleden is en van de hoogte van het bedrag.

Uitkering uit overlijdensrisicoverzekering

De uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering valt in principe niet in de nalatenschap. Het is immers geen vermogen dat er al was op het moment van overlijden. Het geld komt beschikbaar dóór het overlijden, maar was er nog niet vóór het overlijden.

Tóch erfbelasting...

Een logische gedachte: als de uitkering niet in de nalatenschap valt hoeft er geen erfbelasting over betaald te worden...maar helaas. In de wet waarin de erfbelasting geregeld wordt (de Successiewet) is opgenomen dat in bepaalde gevallen ook belasting geheven kan worden over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. Dit kan alleen als de premies voor de overlijdensrisicoverzekering (mede) betaald zijn door degene die overleden is. In officiële woorden: 'als er iets is onttrokken aan het vermogen van de erflater'.

Gemeenschap van goederen

Was de overledene gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is eigenlijk altijd iets aan het vermogen van de erflater onttrokken. Het betalen van erfbelasting over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering is dan niet te voorkomen. Gelukkig gelden er bij gehuwden wel vrijstellingen tot bepaalde bedragen. Uw NHP adviseur kan u daar meer over vertellen.

Het voorkomen van de heffing van erfbelasting over de overlijdensuitkering is alléén mogelijk als u niet in gemeenschap van goederen getrouwd bent.

Gescheiden vermogens

Zijn er huwelijksvoorwaarden of bent u niet getrouwd, dan is er sprake van gescheiden vermogens. Dan kan de heffing van erfbelasting over de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering voorkomen worden.

Heffing erfbelasting voorkomen

Bij gescheiden vermogens kan de heffing van erfbelasting voorkomen worden. Dit doet u door de polis van de overlijdensrisicoverzekering goed in te richten. Dat kan met kruislings sluiten of met premiesplitsing.

Kruislings afsluiten

Om de heffing van erfbelasting te voorkomen kunt u ervoor kiezen om twee losse polissen af te sluiten. Daarbij is het belangrijk dat de polissen qua personen en rollen op de juiste manier zijn ingericht. De premiebetaler moet iemand anders zijn dan de verzekerde. Meestal wordt degene die het geld moet ontvangen niet alleen begunstigde, maar ook verzekeringnemer en premiebetaler. De partner is dan de verzekerde. Op een andere polis doet u dat dan andersom.

Heffing erfbelastin voorkomen

Premiesplitsing

Een overlijdensrisicoverzekering op twee levens is vaak voordeliger dan twee losse polissen. Dan kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen door een goede premiesplitsing. Op de polis wordt vermeld welk deel van de premie bestemd is voor het overlijdensrisico van de één, en dat de ander daarvoor verzekeringnemer is. En andersom.

Premiesplitsing bij overlijdensrisicoverzekering